Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18

Aktualności

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmującą organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18 realizowanego przez Centrum Szkolenia Zawodowego “UNIWERS” Agnieszka Stankiewicz, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,

Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2_Oświadczenie-1

Załącznik Nr 3_Oświadczenie-1

Załącznik nr 4_ Karta kursu

  • Udostępnij:
X