Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. “JA – jestem aktywny!” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18.

Aktualności, Zapytania ofertowe

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach:

Osi Priorytetowej: 11. Włączenie społeczne,

Działania 11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.

Poddziałanie: 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie projektu konkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.07.2020 r.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

Publicznych (CPV): 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80411200-0 – Usługi szkół nauki jazdy

Załączniki:

Zapytanie_ofertowe II_12.2019

Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2_Oświadczenie-1

Załącznik Nr 3_Oświadczenie-1

Załącznik nr 4_ Karta kursu

 

  • Udostępnij:
X