Zapraszamy na szkolenia BHP!!!

Aktualności

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

Program szkolenia obejmuje 8 godzin wykładów z następujących tematów:

– Regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą

– Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach 

pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczania

tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian                         

– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w   sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

– Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH (istnieje możliwość odbycia szkolenia w ramach samokształcenia kierowanego)

Program szkolenia obejmuje 8 godzin wykładów z następujących tematów:

  – Regulacje prawne z zakresu bhp z uwzględnieniem   przepisów związanych z wykonywaną pracą

   – Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach 

 pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczania

   tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian                        

 –  Problemy związane z org. stanowisk pracy biurowej

  z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk 

  wyposażonych w monitory i inne urządzenia biurowe

  – Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń  

  (np. pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACODAWCÓW  I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI (istnieje możliwość odbycia szkolenia w ramach samokształcenia kierowanego)

Program szkolenia obejmuje 16 godzin wykładów z następujących tematów:

– Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa  i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego,

– Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

– Organizacja  i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy,

– Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana  z nimi profilaktyka, omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki,

– Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy,

– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń np. pożaru, awarii, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,

– Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy,

– Problemy ochrony ppoż. i ochrony środowiska naturalnego

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO – TECHNICZNYCH

Program szkolenia obejmuje 16 godzin wykładów z następujących tematów:

– Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa    i higieny pracy

– Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz   oceny ryzyka związanego z tymi   zagrożeniami

– Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych

– Nowoczesne rozwiązania techniczno –    

organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

– Ćwiczenia dotyczące uwzględniania    wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy   oraz ergonomii w projektowaniu

– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń, w     tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

BHP – SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY (istnieje możliwość odbycia szkolenia w ramach samokształcenia kierowanego)

Program kursu obejmuje 32 godziny wykładów i ćwiczeń z takich tematów:

-Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego

– Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy

– Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

– Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych    występujących w pracy

– Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

– Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

– Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana a nimi profilaktyka

– Nowoczesne metody pracy służby bhp

– Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

– Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Zajęcia realizowane są zgodnie z programem opracowanym na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27 lipca 2004r. (Dz. U. Nr. 180 Poz.1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

BHP – SZKOLENIE PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Program kursu obejmuje 64 godziny wykładów i ćwiczeń z takich tematów:

– Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP)

– Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy

– Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

– Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w pracy

– Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków, pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych

– Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych

– Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych  i związana a nimi profilaktyka

– Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby

– Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki bhp

– Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

– Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Zajęcia realizowane są zgodnie z programami opracowanymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 27 lipca 2004r. (Dz. U. Nr. 180 Poz.1860) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  

  • Udostępnij:
X