Zapraszamy do udziału w projekcie “Ja – Jestem Aktywny”

Aktualności

Projekt

“JA – Jestem Aktywny”

NrRPWM.11.01.01-28-0020/18

Głównym celem projektujest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 os. zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego zamieszkujących w gminach Ryn, Kruklanki, Miłki, Wydminy w powiecie giżyckim i w gminie Świętajno O. w powiecie oleckim (35 kobiet i 25 mężczyzn) w okresie od 01.09.2018 r. do 31.07. 2020 r. poprzez działania reintegracji społecznej i zawodowej.

Okres realizacji projektu:01.09.2018 r. – 31.07.2020 r.

Planowane efekty:

 • 34% osób niepełnosprawnych podniesie efektywność społeczną
 • 34% pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podniesie efektywność społeczną
 • 12% osób niepełnosprawnych podniesie efektywność zatrudnieniową
 • 25% pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym podniesie efektywność zatrudnieniową
 • 25% osób podejmie zatrudnienie

Wartość projektu: 1 005 957,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 855 063,87 zł

Projekt skierowany jest do 60 osób (35K, 25M) bezrobotnych znajdujących się w III profilu pomocy i biernych zawodowo, zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznegozamieszkujących w gminach Ryn, Kruklanki, Miłki, Wydminy w powiecie giżyckim lub w gminie Świętajno O. w powiecieoleckim.

Preferowane osoby:

 • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowym
 • korzystające z PO PŻ.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

 1. Indywidualne diagnozy społeczne, indywidualne wsparcie psychologiczne, grupowe wsparcie socjoterapeutyczne, grupowy trening umiejętności społecznych.
 2. Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z autoprezentacji.
 3. Kursy/szkolenie podnoszące kwalifikacje/kompetencje.
 4. Staże zawodowe

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Termin rekrutacji: 01.08.2019 r. – 30.09.2019 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu:

Biuro projektu

Centrum Szkolenia Zawodowego “UNIWERS”

11-500 Giżycko, ul. Wodna 4

tel. 87 428 22 76

e-mail:gizycko@cszuniwers.pl

Oświadczenie_Uczestnika_Projektu

Formularz_Rekrutacyjny_JA_Jestem_aktywny_05.10.18r.

 • Udostępnij:
X