Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Szkolenia

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS zaprasza na kurs:

“Zamówienia publiczne do 30000 Euro”

Celem szkolenia jest omówienie zasad udzielania zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów o finansach publicznych oraz wytycznych kwalifikowalności przy realizacji projektów UE.  Szkolenie obejmuje także szczegółowe omówienie zasad ustalania wartości zamówienia, bowiem czynność ta jest decydująca dla obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Błędne ustalenie wartości zamówienia, na skutek, którego dojdzie do niezastosowania przepisów Prawa zamówień publicznych jest czynem stanowiącym naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub będącym podstawą do wymierzenia korekty finansowej w ramach realizacji projektów współfinansowanych z środków UE. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych ze sposobem ustalania wartości zamówienia w oparciu o stanowiska UZP oraz orzecznictwo komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i stanowisk organów kontroli państwowej.

Program kursu obejmuje 8 godzin zajęć z tematów:

 1. Ustalanie wartości zamówienia
  • Metody szacowania wartości zamówienia.
  • Zamówienia planowane oraz zamówienia nieplanowane.
  • Zamówienia udzielane w częściach, a zamówienia odrębne.
  • Zakaz podziału zamówienia.
  • Zasady agregowania zamówień.
  • Ustalanie wartości zamówienia współfinansowanego z środków UE.
  • Planowanie zamówień w jednostce
 2. Zamówienia do 30.000 euro
  • Zasady finansów publicznych dotyczące wydatkowania środków publicznych.
  • Regulamin zamówień publicznych do 30 tys. euro, jako mechanizm kontroli zarządczej będący efektem właściwego zarządzania ryzykiem
  • Zasady tworzenia regulaminu zamówień publicznych do 30 tys. euro z wykorzystaniem wzorcowego rozwiązania przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych.
  • Tryby wyboru wykonawców.
  • Omówienie procedury wyboru wykonawców na podstawie najczęściej stosowanych rozwiązań.
  • Dokumentowanie postępowania.
  • Umowy o zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro.
  • Faktura, protokół odbioru i inne dokumenty potwierdzające wykonanie zamówień publicznych
 3. Zamówienia do 30.000 euro w ramach realizacji projektów UE
  • Zasady wyboru wykonawców zamówień do 30.000 euro wskazane w wytycznych Ministerstwa Rozwoju, w tym omówienie tzw. zasady konkurencyjności.
 4. Sprawozdawczość
  • Zasady wykazywania zamówień do 30.000 euro w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych.

Koszt udziału w szkoleniu jednej osoby wynosi 390,00 zł. (obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczeń, serwis kawowy).

Wykładowca: Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Puchacz – Prawnik, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik organu kontroli państwowej (główny inspektor kontroli RIO w Lublinie). Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Ceniony trener prowadzący szkolenia dla ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, regionalnych izb obrachunkowych, Państwowej Inspekcji Pracy, jednostek wojska, jednostek policji, ABW, KRUS i wielu innych. Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” oraz „Finanse Publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych.

Termin zgłoszeń na szkolenie – do 16 sierpnia 2017r.

Termin szkolenia – 23 sierpnia 2017r.  godz. 9.00

Zgłoszenia na szkolenie oraz pytania prosimy kierować do:

Centrum Szkolenia Zawodowego UNIWERS w Giżycku

Tel./fax 87 428 22 76
gizycko@cszuniwers.pl

 • Udostępnij:
X