Zapytanie ofertowe nr 3/2018 – 26.11.2018r.

Uniwers Aktualności, Zapytania ofertowe

Giżycko, 26.11.2018 r.
Nr 3/2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi grupowego wsparcia socjoterapeutycznego dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18 realizowanego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Realizacjaprojektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z realizacją projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18, Centrum Szkolenia Zawodowego „UNIWERS” zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie usługi grupowego wsparcia socjoterapeutycznego dla 30 UczestnikówProjektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18.

I. Zamawiający

Centrum Szkolenia Zawodowego „UNIWERS” ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko
NIP: 8451063337

II. Informacje ogólne

 1. Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowaniaWytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
 2. Forma zatrudnienia Wykonawcy: umowa cywilno-prawna.
 3. Harmonogram wsparcia zostanie ustalony dla wszystkich Uczestników Projektu na późniejszym etapie i może w trakcie realizacji zlecenia ulec zmianie, co nie będzie wymagało aneksowania umowy (przy założeniu, iż obie strony umowy powzięły informację w tym zakresie odpowiednio wcześnie tj. minimum 3 dni kalendarzoweprzed realizacją danego spotkania).

III. Zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi grupowego wsparcia socjoterapeutycznego dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18 – 3 grupy po 10 UP, 6h/1 grupę, razem: 18 godzin
Nazwa i kod CPV przedmiotu zamówienia określony zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień:
– 85000000-9- Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Szczegółowe warunki zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi grupowego wsparcia socjoterapeutycznego dla 30 Uczestników Projektu „JA – Jestem Aktywny” Nr RPWM.11.01.01-28-0020/18:

 • stworzenie UP warunków do zaistnienia procesu korekcji swojego postępowania,na co składa się: przebudowa negatywnych sądów poznawczych o sobie i innych,przeżycia emocjonalnego, korektywnego doświadczenia będącego alternatywą dla wcześniej przeżytych urazów, wypróbowanie nowych efektywnych wzorców zachowań, prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej, kontakt z kadrą zarządzającą projektu

Zamawiający, w celu sprawnej realizacji projektu, zastrzega sobie możliwość wyboru więcej niż jednego Wykonawcy.
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego w dni robocze, w weekendy, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników/czek projektu.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: powiaty giżycki i olecki w woj. warmińsko- mazurskim.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie:

 • stworzenie UP warunków do zaistnienia procesu korekcji swojego postępowania, na co składa się: przebudowa negatywnych sądów poznawczych o sobie i innych,przeżycia emocjonalnego, korektywnego doświadczenia będącego alternatywą dla wcześniej przeżytych urazów, wypróbowanie nowych efektywnych wzorców zachowao,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji projektowej,
 • kontakt z kadrą zarządzającą projektu

IV. Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia Umowy.Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia – 31.12.2018 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
  • zgodna z przedmiotem i warunkami zamówienia w niniejszym zapytaniu,
  • złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.

2. Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają wykształcenie wyższe kierunkowe
 • posiadają co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku socjoterpauety
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych

Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Rzetelna i terminowa, zgodna z wymogami projektowymi realizacja przedmiotu umowy, w tym prowadzenie dokumentacji,
 2. Niezwłoczne przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym Uczestniku/czce, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości;
 3. Niezwłoczne udostępnianie do wglądu na żądanie Instytucji Zarządzającej oraz innym podmiotom uprawnionym do kontroli wszelkich dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.
 4. Elastyczność rozumiana jako możliwość realizacji godzin wsparcia w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników/czek szkolenia.
 1. Realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przezZamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników/czek Projektu.
 2. Informowanie Uczestników/czek szkolenia o współfinansowaniu przedmiotu zamówieniaze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. W Formularzu Oferty należy podać cenę jednostkową brutto tj. cenę za 1 godzinęgrupowego wsparcia socjoterapeutycznego, przy czym należy w niej uwzględnić wszystkie pochodne (w tym składki ZUS i podatki) jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z realizacją usługi.

VI. Oferta powinna zawierać:

 • adres wraz z numerem telefonu Wykonawcy, wg Załącznika nr 1
 • cenę brutto w PLN (zawierającą podatek VAT/dochodowy i składki ZUS; cenaobejmuje również inne koszty np. dojazdu, zakwaterowania itp.) za 1 godzinęprzeprowadzenia grupowego wsparcia socjoterapeutycznego, wg Załącznika nr 1
 • życiorys(y) (CV),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, wg Załącznika 2
 • oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdzi posiadane wykształcenie idoświadczenie zawodowe, wg Załącznika nr 3
 • wykaz posiadanego doświadczenia zawodowego na stanowisku socjoterapeuty, wgZałącznika nr 4
 • inne dokumenty według uznania Wykonawcy.

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych ofert. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie i wykształcenie (do wglądu Zamawiającego).

IX. Kryteria wyboru ofert:

 • cena (80%)
  Punkty za kryterium „cena” obliczane są wg następującego wzoru:(Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) X 80 = ilość punktów
 • doświadczenie w pracy na stanowisku socjoterapeuty (20%)

Punkty za kryterium „doświadczenie w pracy na stanowisku socjoterapeuty” obliczane są wgnastępującego wzoru:

 • 2 lata – 10 pkt.
 • Powyżej 2 lat – 20 pkt.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą elektroniczną oraz telefonicznie.

X. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Centrum Szkolenia Zawodowego „UNIWERS” ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gizycko@cszuniwers.pl do dnia 04.12.2018 r. do godz. 8:00.

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – wersja edytowalna

Załącznik nr 1 – Formularz Oferty – PDF

 • Udostępnij:
X